İcra ve İflas Hukuku

 İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Yargılama hukuku ile yakından ilgili olan İcra ve İflas Hukuku ile borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacağın ondan nasıl, hangi yollarla tahsil edileceği gösterilmektedir. Borçlu aleyhine icra takibi yapılabileceği gibi koşullara göre iflas yoluyla takip de yapılabilir.

 

İcra ve İflas Hukuku kapsamında her iki takibin de nerede ve nasıl yapılacağı, borçlu olan kişinin hangi yasal yollara başvurabileceği, alacaklı olan kişinin böyle bir durumda hangi hukuksal olanaklara sahip olduğu, yapılan takibe rağmen borçlu olan kişinin borcunu ödememesi durumunda mallarının nasıl haczedip paraya çevrilebileceğini ele alınır.

 

İcra ve İflas Hukuku Neden Gereklidir?

 

Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanması gerekir; işte bu ve bunun gibi borç ve alacak konularının düzenlenmesini ve hukuki zeminde çözümlenmesi için İcra ve İflas Hukuku gereklidir.

 

Av. Mehmet TV takip süreçlerini hızlı ve hedefe dayalı şekilde sonuçlandırır. Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İcra ve İflas Hukuku ile müvekkillerin alacaklarının tahsil edilebilmesi için en kısa zamanda ve en etkili şekilde sonuca ulaşacak girişimlerde bulunulmaktadır.

 

Büromuz borçlu ve malvarlığıyla ilgili gerekli bilgileri hızlıca toplar ve müvekkillerimizle paylaşır. İcra-iflas takibi sürecinde yer alan müvekkilleri için ise, borçtan kurtulma, iptal davaları ve iflasın ertelenmesi işlemleri gibi konularda hukuki destek sağlamanmaktadır.

 

Av. Mehmet TAV Hukuk ve Danışmanlık Büromuz icra birimi uzun zamandır yapmakta olduğu kurum alacak tahsili ve çok sayıda sigorta şirketine ait rücu alacak dosyalarının takipleri nedeni ile bu alanda tecrübe kazanmış ve iç prosedürlerini en hızlı tahsilata uygun hale getirmiştir.

 

İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen kurumlar:

 

 1. İhtiyati haciz: İcra ve İflas Kanunu içerisinde hukuki koruma önemlidir. Bu tedbir sayesinde alacağı doğrudan almadan önce teminat altına almayı sağlar.
 2. Konkordato: İşleri iyi gitmeyeni zarar eden borçluyu korumak için kabul edilmiş bir kurumdur.
 3. Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma: Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin alacaklılarıyla uzlaşmalarıyla borçların ve gerekiyorsa şirketin yeni koşullara uyması ve faaliyetine devam etmesine imkan sağlayan bir kurumdur.
 4. İptal Davası: İcra ve İflas Hukuku ile borçlunun henüz malları haczedilmeden veya iflasına karar verilmeden önceki bir dönemde kötü niyetli olarak yapılan tasarrufların  iptalini sağlar. Böylece alacağını tam olarak elde edemeyen alacaklılar bu mallar üzerinden alacağını elde eder.

 

Temel olarak prensibimiz alacaklının parasına en etkili, en kısa şekilde ulaşmasını sağlamaktır.

 

Deneyimli ve uzman kadromuzla her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında:

 

 • İcra işlemlerinin ve davalarının takibi
 • Alacak tahsili
 • Haciz
 • İhtiyati haciz
 • Rehin
 • İpotek işlemlerinin yapılması
 • Borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi
 • İflas talebi veya iflasın ertelenmesi davalarının takibi hususlarında şirketlere, kurumlara ve şahıslara danışmanlık ve hukuki hizmet sunulmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku'na göre alacakları Türk Lirası ve döviz cinsinden, teminat alacakları için alacaklılar genel haciz yoluna başvurabilmektedir.

 

Genel haciz yoluna başvurabilmek için alacaklıların elinde belge olması zorunlu değildir.  Alacaklının elinde adi senet, para borcu ikrarı içeren noter senedi, resmi dairelerce veya yetkili makamlarca yetkileri dahilinde ve usulüne göre verilmiş para alacağını gösterir belge olan alacaklılar başvurabilir.

 

İcra ve İflas Hukuku 'na göre genel haciz yolunda ödeme süresi, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gün olarak belirlenmiştir. Borcu olan kişi ödeme emri kendisine tebliğ edildikten sonra İcra ve İflas Hukuku ile 3 sebeple icra takibine itiraz edebilir:

 

 • Yetkiye İtiraz
 • İmzaya itiraz
 • Borca İtiraz

 

Borçlu bu sebeplerden biri veya birkaçı ile ilgili İcra Müdürlüğü’ne giderek icra takibine 7 gün içerisinde itiraz edebilir.

 

İstirdat Davası Nedir?

 

Gerçekte borçlu olmayan bir kişiye ödeme emri gönderilmişse ve bu kişi bazı sebeplerden dolayı itiraz etmemiş veya itiraz etmesine rağmen İcra Mahkemesi'ne borçlu olmadığını ispat edememişse ve borcu ödemek zorunda kalmışsa paranın kendisine geri verilmesi için İcra ve İflas Hukuku ile dava açabilir bu davaya istirdat davası denir.

 

Borçlu olan kişi menfi tespit davası açmışsa dava sonuçlanmadan önce borcu ödemesi gerekirse bu dava da istirdat davası olarak devam eder.

 

İcra ve İflas Hukuku ile İstirdat davasının takip hukuku bakımından şartı: takip borçlusunun borçlu bulunmadığı bir parayı icra takibinin kesinleşmesi nedeniyle cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kalmasıdır.

 

İcra ve İflas Hukuku 'na göre şu hususa dikkat etmek gerekir borçlu olan kişi belirlenen 7 gün süresi zarfında itiraz etmezse ve borcu öderse istirdat davası açamaz. Zira burada itiraz imkanı olduğundan cebri icra tehdidi henüz yoktur. Bu halde sebepsiz zenginleşme davası açabilir.

 

 • İstihkak Davası
 • İflas Davası ve Konkordato
 • Alacak Davası

Sormak istedikleriniz mi var?

Aklınıza takılan tüm sorularınızın cevabı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim